Integraal Personeelsbeleid dag 2

apr 20

Integraal Personeelsbeleid dag 2

Natuurlijk was de tweede dag Integraal Personeelsbeleid, gegeven door Jeroen de Bruin net zo interessant als de eerste dag! Deze dag stond in het teken van ‘bewuster omgaan met het personeelsbeleid’.

Jeroen vraagt ons eerst om goed te kijken in het eigen schoolplan wat er nu daadwerkelijk gebeurt met het integraal personeelsbeleid op jouw (stage) school. Goed om te analyseren hoe belangrijk een directeur dit beleid vindt en hoe hij dit heeft uitgewerkt in het schoolplan.

Professionalisering is de hoofdzaak binnen het integraal personeelsbeleid. Het is van belang voor het dagelijks gebruik voor bijvoorbeeld de focus op de inhoud van het vak en didactiek. Het is belangrijk om actief te blijven leren en te blijven onderzoeken wat wel en wat niet werkt. Collectieve samenwerking en participatie van teamleden is goed om in te zetten en deze acties zijn substantieel in tijd maar moeten ook blijvend zijn. En natuurlijk moet het in samenhang zijn met het landelijk beleid maar ook binnen het schoolbeleid.

Dan gaan we verder met de zes stappen van het Integraal Personeelsbeleid. Visie en missie staan natuurlijk weer bovenaan: wat willen we en hoe kunnen we dit vertalen naar strategische doelen. Wat wordt er dan gevraagd van de professionaliteit van medewerkers? Dan moet er beleid gemaakt worden en personeelsinstrumenten vastgesteld worden die je wilt gaan inzetten. Vervolgens moet er gekeken worden hoe we dit gaan aanpakken binnen de school; om te kunnen aantonen dat een bepaalde aanpak gewerkt heeft moeten de beginsituatie en de eindsituatie “gemeten” worden. Evaluatie is uiteraard de laatste stap; er moet dan gekeken worden op welke onderdelen er acties ondernomen moeten worden en/of het beleid bijgesteld moet worden.

Vervolgens komen de personeelsbeleidsinstrumenten aan de orde. Dit zijn de welbekende functioneringsgesprekken, voortgangsgesprekken en de beoordelings-gesprekken. De kenmerken van een functioneringsgesprek zijn dat het over het verleden en de toekomst gaat, de medewerker heeft inbreng als het gaat over zijn ontwikkelings- en actieplan. Het gesprek heeft een open karakter en vindt minimaal een keer per twee jaar plaats.
In het voortgangsgesprek, dat minstens een keer per jaar gehouden wordt, hebben de schoolleider en de leerkracht een gelijkwaardige inbreng; het gaat daarbij over het oplossen van problemen, begeleiding of eventuele bijsturing. Het beoordelingsgesprek gaat echt over het functioneren van de persoon en is gericht op het verleden. Het is dan ook een eenzijdige waardering door de leidinggevende en is vertrouwelijk. Minimaal een keer in de twee jaar moet er een beoordelingsgesprek zijn.

Verder praten we over bovenstaande gesprekken en wordt er inhoudelijk gesproken en aangegeven wat er zoal in zo’n gesprek aan de orde kan komen. Tevens wordt de rol van de directeur binnen zo’n gesprek verhelderd en duidelijk gemaakt.

Als laatste komt aan de orde de aanzet tot een beleidsnotitie als het gaat om het kader van integraal personeelsbeleid.
De visie en de missie van de school staan uiteraard bovenaan. Elke keer weer zijn dit de uitgangspunten waar het beleid op gestoeld moet zijn. Daarna worden de strategische en organisatorische doelstellingen bepaald. Wat willen we met het personeels-, financieel-, organisatorisch-, onderwijskundig- en kwaliteitsbeleid?

Daarna komt de strategie aan de orde, waar de werkgever (directeur) in overleg met de MR het meerjarenbeleid formuleert als het gaat over scholen en professionalisering. Daarnaast moet er gekeken worden naar de beschikbare middelen, waarbij bepaald moet worden hoeveel er beschikbaar komt voor collectieve bij- of nascholing en hoeveel voor individuele bij- en nascholing.
Dit alles moet in een meerjarenbeleid worden gegoten, waarin de doelen voor de organisatie en werknemers en de beschikbare tijd, geld en faciliteiten worden omschreven.
Als laatste worden dan de indicatoren van het integraal personeelsbeleid omschreven. Dit gaat over het strategisch- en personeelsbeleid en het integraal personeelsbeleid als cyclisch proces, waarbij de PDCA cyclus wordt toegepast.

Het was weer een boeiende dag. En we maken ons op om de eindopdracht uit te voeren.

468 ad

Leave a Reply

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

Twitter Tweet This